„АКОРД-95”ООД е  основано 1995 г.
       Дружеството е с предмет на дейност – проучване, проектиране , реконструкция , 
модернизация , основен и текущ ремонт на обекти от производствената и  социалната сфера
- инженерингова дейност в страната и чужбина.

      „АКОРД - 95”ООД разполага със собствена материално-техническа база, обезпечаваща
дейността му - производствена и складова , техническо оборудване – цех за обработка на 
метали ,автокранове 10 т. и 7 т..  , автовишки, транспортни средства ,строителна 
механизация и производствен инвентар.     

        Разполагаме с необходимия производствен персонал за осъществяване на 
основната си дейност – монтажници мет. конструкции, електро и газо заварчици, СО заварчици,
аргон заварчици , заварчици спояване с твърд припой на мед и медни сплави със съответните 
степени и TÜV сертификати  , механици / машинни монтьори / , монтажници енергийни съоръжения
и инсталации  / вкл. климатични и вентилационни /, монтажници  ВиК мрежи  , електротехници,
автокранисти и др. . Налице е и необходимият инженерно-технически  и управленски персонал 
/ вкл. инженери – проектанти / .

      Фирмата е регистрирана в КСБ – от втора до пета категория; група строежи - първа,
трета, четвърта и пета.